© 2007-2024 Copyright TKD Vives - Kim Moo. Alle rechten voorbehouden.
Algemene Voorwaarden Taekwondo VIVES - KIM MOO
1. Aanmelding 1.1 U wordt ingeschreven wanneer u zich, door het inschrijfformulier te tekenen, akkoord verklaart met de hieronder vermelde bepalingen en aanwijzingen. Hierdoor is een eenmalige bijdrage verschuldigd. 1.2 Alle velden dienen te zijn ingevuld, bij het ontbreken van gegevens kan er geen inschrijving plaatsvinden. 1.3 Bij inschrijving van een minderjarige (tot 18 jaar) dient het formulier te worden ondertekend door één van de ouders/verzorgers. 1.4 De aanmelding is voor een periode van 12 maanden, deze start op de opgegeven datum op het inschrijfformulier. 1.5 Indien een abonnement voor of op 15de van de maand start zal op de 1ste van de volgende maand een nieuwe incasso plaatsvinden, start het abonnement na 15de van de maand dan zal de incasso niet de volgende maand plaatsvinden maar de maand daar opvolgend. 1.6 Bij aanmelding bij Taekwondo Vives - Kim Moo heeft u geen recht op een bedenktijd. 1.7 Het lidmaatschap bij de Taekwondo Bond Nederland (TBN) wordt verplicht gesteld. 2. Uw bijdrage 2.1 Uw maand (12x p/j) of jaar (1x p/j) betaling wordt automatisch geïncasseerd van uw opgegeven rekeningnummer. (Schoolvakanties en Nationale feestdagen zijn in de bijdrages doorberekend). De contributie zal op de 1ste werkdag van de nieuwe periode plaatsvinden. 2.2 Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onnvodoende saldo, door storneren of welke reden dan ook, wordt het verschuldigde bedrag verhoogd met € 3,- administratiekosten. 2.3 Indien het lid na 6 weken nog in gebreke gebleven is, wordt de vordering uit handen gegeven aan het incassobureau. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten die Taekwondo Vives - Kim Moo moet maken als gevolg van de niet-nakoming, komen geheel ten uw laste. De vergoeding van buitengerechtelijke kosten wordt gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom (met een minimum van €48,40 per vordering). Daarnaast zal vanaf de datum van verschuldigde wettelijke rente in rekening worden gebracht over de hoofdsom. 2.4 Als niet aan de betalingsverplichting is voldaan, kan het lid de toegang tot de training worden geweigerd. Taekwondo Vives - Kim Moo is gerechtigd bij een betalingsachterstand de relatie met het lid te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt. 3. Bevriezen Abonnement 3.1 Het abonnement kan bevroren worden bij een langdurige blessure (voor de duur van deze blessure met dokters verklaring) en om andere redenen voor de duur van maximaal 6 maanden.(uitsluitend mogelijk op hele kalendermaanden). De bevriezing kunt u alleen indienen via de website (www.tkd036/muteren.htm) 3.2 Of een andere reden in aanmerking komt voor bevriezing wordt uiteindelijk bepaald door Taekwondo Vives Kim Moo. 3.3 Er wordt 10,- eur abonnementskosten in rekening gebracht voor iedere maand dat het lidmaatschap is bevroren. 3.4 De contract einddatum wordt verschoven door de aantal maanden dat het abonnement bevroren is geweest. 3.5 Achteraf bevriezen is niet mogelijk. 4. Opzeggen Abonnement 4.1 Opzeggen is alleen mogelijk via ons online formulier. (www.tkd036.nl/muteren.htm) en is niet mogelijk deze vroegtijdig stop te zetten door factoren van buitenaf. 4.2 De opzegging moet minimaal 1 maand voor het verstrijken van de overeenkomst bij ons binnen zijn. 4.3 Zonder opzegging wordt het abonnement automatisch verlengd met de gekozen betalingstermijn. (maand of jaar betaling) 4.4 Bij geregeld verzuim van de lessen zonder aanvaardbare reden, kan de trainer besluiten tot royement over te gaan. 4.5 Taekwondo Vives - Kim Moo behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van de trainers het abonnement te beëindigen zonder teruggave van betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor het lopende periode vervalt. 4.6 Na het opzeggen van het abonnement heeft het oud lid de mogelijkheid binnen een half jaar na de opzegdatum voor € 25,- inschrijfgeld weer lid te worden. (zonder gratis pak) Mocht een oud lid na dit half jaar weer lid willen worden, dan zal het gewone inschrijfgeld van € 55,- weer moeten worden voldaan. 4.7 Alleen voor jaarbetalingen vindt restitutie plaats vanaf het 2de jaar. Hierdoor komt de korting voor jaarbetaling te vervallen. Het reeds betaald bedrag wordt verrekend met de aantal maanden van de lidmaatschap met de dan geldende tarieven met een verhoging van eenmalig 5 euro aan administratiekosten. Indien er een bedrag open blijft zal de betaling binnen 58 dagen plaatsvinden. 4.8 Indien je lid bent van de TBN (Taekwondo Bond Nederland) moet je zelf dit lidmaatschap opzeggen. 5. Ongevallen / eigendommen 5.1 Taekwondo Vives - Kim Moo stelt zich niet aansprakelijk voor eventueel letsel(s) als gevolg van ongevallen tijdens deelname aan de trainingen. Iedereen volgt de lessen op eigen risico. Men dient zich hier zelf voor te verzekeren, doormiddel van lidmaatschap bij de Taekwondo Bond Nederland. 5.2 Dat hij/zij nu al afstand doet van een schadeactie tegen Taekwondo Vives - Kim Moo voor vergoeding van onkosten ontstaan door ongeval of letsel opgelopen bij of tijdens de lessen van de bij Taekwondo Vives - Kim Moo. 5.3 Zowel Taekwondo Vives - Kim Moo als de trainers aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen. 6. Publicaties 6.1 Ondertekening van het inschrijfformulier verstrekt u Taekwondo Vives - Kim Moo en zijn partners het recht om voor welk promotioneel doeleinde dan ook, fotobeeld, gelijkenis of op film of video opgenomen beeld, te gebruiken. 7. Algemene bepalingen 7.1 Taekwondo Vives - Kim Moo behoudt zich het recht voor de bijdragen, lessen en de reglementen aan te passen. 7.2 Uw bijdrage kan maximaal jaarlijks aangepast worden i.v.m. inflatiecorrectie en stijgende kosten. 7.3 Taekwondo Vives - Kim Moo zal minimaal één maand voor de ingangsdatum van de prijsverhoging de tarievenlijst kenbaar maken. 7.4 Indien de wijziging een verhoging inhoudt van 6 % of meer, heeft het lid het recht de overeenkomst te ontbinden. Het recht van ontbinding vervalt indien niet binnen één maand na het kenbaar maken van de nieuwe tarievenlijst via ons online formulier. (www.tkd036/muteren.htm) 8. Aanmelden via Jeugdfonds Sport en Cultuur 8.1 Alle informatie en voorwaarden vindt u op de website van Jeugdfonds Sport en Cultuur: jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/almere 8.2 De aanvraag voor Jeugdfonds Sport en Cultuur dient elk jaar opnieuw gedaan te worden. 8.3 Taekwondo Vives - Kim Moo hanteert een kalenderjaar van januari t/m december. De aanvraag dient u dus tijdig in te dienen bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur. 8.4 Indien u uw Jeugdfonds Sport en Cultuur vergoeding niet op tijd regelt, is training niet mogelijk of moet u zelf de contributie betalen.
© 2007-2024 Copyright © TKD Vives -Kim Moo. Alle rechten voorbehouden.
Taekwondo Vives - Kim Moo
Algemene Voorwaarden Taekwondo VIVES - KIM MOO
1. Aanmelding 1.1 U wordt ingeschreven wanneer u zich, door het inschrijfformulier te tekenen, akkoord verklaart met de hieronder vermelde bepalingen en aanwijzingen. Hierdoor is een eenmalige bijdrage verschuldigd. 1.2 Alle velden dienen te zijn ingevuld, bij het ontbreken van gegevens kan er geen inschrijving plaatsvinden. 1.3 Bij inschrijving van een minderjarige (tot 18 jaar) dient het formulier te worden ondertekend door één van de ouders/verzorgers. 1.4 De aanmelding is voor een periode van 12 maanden, deze start op de opgegeven datum op het inschrijfformulier. 1.5 Indien een abonnement voor of op 15de van de maand start zal op de 1ste van de volgende maand een nieuwe incasso plaatsvinden, start het abonnement na 15de van de maand dan zal de incasso niet de volgende maand plaatsvinden maar de maand daar opvolgend. 1.6 Bij aanmelding bij Taekwondo Vives - Kim Moo heeft u geen recht op een bedenktijd. 1.7 Het lidmaatschap bij de Taekwondo Bond Nederland (TBN) wordt verplicht gesteld. 2. Uw bijdrage 2.1 Uw maand (12x p/j) of jaar (1x p/j) betaling wordt automatisch geïncasseerd van uw opgegeven rekeningnummer. (Schoolvakanties en Nationale feestdagen zijn in de bijdrages doorberekend). De contributie zal op de 1ste werkdag van de nieuwe periode plaatsvinden. 2.2 Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onnvodoende saldo, door storneren of welke reden dan ook, wordt het verschuldigde bedrag verhoogd met € 3,- administratiekosten. 2.3 Indien het lid na 6 weken nog in gebreke gebleven is, wordt de vordering uit handen gegeven aan het incassobureau. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten die Taekwondo Vives - Kim Moo moet maken als gevolg van de niet-nakoming, komen geheel ten uw laste. De vergoeding van buitengerechtelijke kosten wordt gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom (met een minimum van €48,40 per vordering). Daarnaast zal vanaf de datum van verschuldigde wettelijke rente in rekening worden gebracht over de hoofdsom. 2.4 Als niet aan de betalingsverplichting is voldaan, kan het lid de toegang tot de training worden geweigerd. Taekwondo Vives - Kim Moo is gerechtigd bij een betalingsachterstand de relatie met het lid te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt. 3. Bevriezen Abonnement 3.1 Het abonnement kan bevroren worden bij een langdurige blessure (voor de duur van deze blessure met dokters verklaring) en om andere redenen voor de duur van maximaal 6 maanden.(uitsluitend mogelijk op hele kalendermaanden). De bevriezing kunt u alleen indienen via de website (www.tkd036/muteren.htm) 3.2 Of een andere reden in aanmerking komt voor bevriezing wordt uiteindelijk bepaald door Taekwondo Vives Kim Moo. 3.3 Er wordt 10,- eur abonnementskosten in rekening gebracht voor iedere maand dat het lidmaatschap is bevroren. 3.4 De contract einddatum wordt verschoven door de aantal maanden dat het abonnement bevroren is geweest. 3.5 Achteraf bevriezen is niet mogelijk. 4. Opzeggen Abonnement 4.1 Opzeggen is alleen mogelijk via ons online formulier. (www.tkd036.nl/muteren.htm) en is niet mogelijk deze vroegtijdig stop te zetten door factoren van buitenaf. 4.2 De opzegging moet minimaal 1 maand voor het verstrijken van de overeenkomst bij ons binnen zijn. 4.3 Zonder opzegging wordt het abonnement automatisch verlengd met de gekozen betalingstermijn. (maand of jaar betaling) 4.4 Bij geregeld verzuim van de lessen zonder aanvaardbare reden, kan de trainer besluiten tot royement over te gaan. 4.5 Taekwondo Vives - Kim Moo behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van de trainers het abonnement te beëindigen zonder teruggave van betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor het lopende periode vervalt. 4.6 Na het opzeggen van het abonnement heeft het oud lid de mogelijkheid binnen een half jaar na de opzegdatum voor € 25,- inschrijfgeld weer lid te worden. (zonder gratis pak) Mocht een oud lid na dit half jaar weer lid willen worden, dan zal het gewone inschrijfgeld van € 55,- weer moeten worden voldaan. 4.7 Alleen voor jaarbetalingen vindt restitutie plaats vanaf het 2de jaar. Hierdoor komt de korting voor jaarbetaling te vervallen. Het reeds betaald bedrag wordt verrekend met de aantal maanden van de lidmaatschap met de dan geldende tarieven met een verhoging van eenmalig 5 euro aan administratiekosten. Indien er een bedrag open blijft zal de betaling binnen 58 dagen plaatsvinden. 4.8 Indien je lid bent van de TBN (Taekwondo Bond Nederland) moet je zelf dit lidmaatschap opzeggen. 5. Ongevallen / eigendommen 5.1 Taekwondo Vives - Kim Moo stelt zich niet aansprakelijk voor eventueel letsel(s) als gevolg van ongevallen tijdens deelname aan de trainingen. Iedereen volgt de lessen op eigen risico. Men dient zich hier zelf voor te verzekeren, doormiddel van lidmaatschap bij de Taekwondo Bond Nederland. 5.2 Dat hij/zij nu al afstand doet van een schadeactie tegen Taekwondo Vives - Kim Moo voor vergoeding van onkosten ontstaan door ongeval of letsel opgelopen bij of tijdens de lessen van de bij Taekwondo Vives - Kim Moo. 5.3 Zowel Taekwondo Vives - Kim Moo als de trainers aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen. 6. Publicaties 6.1 Ondertekening van het inschrijfformulier verstrekt u Taekwondo Vives - Kim Moo en zijn partners het recht om voor welk promotioneel doeleinde dan ook, fotobeeld, gelijkenis of op film of video opgenomen beeld, te gebruiken. 7. Algemene bepalingen 7.1 Taekwondo Vives - Kim Moo behoudt zich het recht voor de bijdragen, lessen en de reglementen aan te passen. 7.2 Uw bijdrage kan maximaal jaarlijks aangepast worden i.v.m. inflatiecorrectie en stijgende kosten. 7.3 Taekwondo Vives - Kim Moo zal minimaal één maand voor de ingangsdatum van de prijsverhoging de tarievenlijst kenbaar maken. 7.4 Indien de wijziging een verhoging inhoudt van 6 % of meer, heeft het lid het recht de overeenkomst te ontbinden. Het recht van ontbinding vervalt indien niet binnen één maand na het kenbaar maken van de nieuwe tarievenlijst via ons online formulier. (www.tkd036/muteren.htm) 8. Aanmelden via Jeugdfonds Sport en Cultuur 8.1 Alle informatie en voorwaarden vindt u op de website van Jeugdfonds Sport en Cultuur: jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/almere 8.2 De aanvraag voor Jeugdfonds Sport en Cultuur dient elk jaar opnieuw gedaan te worden. 8.3 Taekwondo Vives - Kim Moo hanteert een kalenderjaar van januari t/m december. De aanvraag dient u dus tijdig in te dienen bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur. 8.4 Indien u uw Jeugdfonds Sport en Cultuur vergoeding niet op tijd regelt, is training niet mogelijk of moet u zelf de contributie betalen.